РУБРИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Годишен план – програма за безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г.

Заповед на директора на ДГ № 6 “ Камбанка“ за утвърждаване на: Годишен план – програма за безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г.; График за провеждане на педагогически ситуации по тематична област БДП за учебната 2021/2022 г.

Заповед за определяне на постоянно действаща комисия по БДП за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ В ДГ № 6″КАМБАНКА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Дейности по БДП през учебната 2021/2022 година

Изпълнение на дейност от Годишния план на ДГ №6 „Камбанка“ на тема: „Моят път до детската градина“