Детска Градина № 6 “Камбанка”
гр. Стара Загора

ДГ № 6 „Камбанка“ е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас.

Детската градина е открита през месец септември 2014 година.

Помещава се в специално построена за целта нова и модерна сграда на два етажа, която отговаря на всички критерии и стандарти, определени в Наредбата за здравните изисквания към детските градини. Разполага с 4 занимални и спални помещения, с физкултурно-музикален салон, с асансьор и с достъпна архитектурна среда.  Дворното пространство е оборудвано с подходящи за възрастта на децата игрови съоръжения.

Капацитетът на детското заведение е 100 места. Децата са разпределени в четири групи по възрастов принцип.