Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информирам Ви, че за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват посещенията на децата от ДГ № 6 „Камбанка“  съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г., издадена от министъра на здравеопазването.

През горепосоченото време в детската градина ще има дежурни служители, към които можете да се обръщате при необходимост.

Бъдете здрави!

Росица Стоянова, директор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 – 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ ЗА НОВАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми  родители,

Представяме на Вашето внимание Правилата за организиране на дейностите в ДГ № 6 „ Камбанка“ след възстановяване приема на децата от 01.06.2020 г., които са ни изпратени от МЗ.

Необходимо е да се запознаете с тях и да предприемете действия, свързани с тяхното спазване.

Мерки

Съгласие – родители

Екипът на ДГ № 6 „Камбанка“

Детска Градина № 6 „Камбанка“
гр. Стара Загора

ДГ № 6 „Камбанка“ е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас.

Детската градина е открита през месец септември 2014 година.

Помещава се в специално построена за целта нова и модерна сграда на два етажа, която отговаря на всички критерии и стандарти, определени в Наредбата за здравните изисквания към детските градини. Разполага с 4 занимални и спални помещения, с физкултурно-музикален салон, с асансьор и с достъпна архитектурна среда.  Дворното пространство е оборудвано с подходящи за възрастта на децата игрови съоръжения.

Капацитетът на детското заведение е 100 места. Децата са разпределени в четири групи по възрастов принцип.